RSS

Report

Reporting (လုပ္ငန္းသုံး အစီရင္ခံတင္ျပမႈပုံစံမ်ား)
--------------------×××××××××-----------------------
လုပ္ငန္းစနစ္တက်လည္ပတ္မႈ၏ အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြျဖစ္တဲ့ Reporting အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ Meeting အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားသည္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္သင့္တဲ့ Information Management သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္း၏ Internal Strength အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ အားသာခ်က္ကုိျဖစ္ေစၿပီး လုပ္ငန္း၏ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
 
လုပ္ငန္းလုိအပ္မႈအလုိက္ Daily Report (ေန႔စဥ္)၊ Weekly Report (အပတ္စဥ္)၊ Monthly (လစဥ္)၊ Yearly (ႏွစ္စဥ္) စသည္ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Top Management အထက္ပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ Mid Management အလယ္ပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ Supervisory Management ေအာက္ေျခလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ အၾကားမွာ အေရးၾကီးတဲ့ Information သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ Decision ဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ Instruction လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္သုံးသပ္ၿပီး Reporting (အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား) မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္း၏ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ Planning for the Report (အစီရင္ခံစာတင္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း) ကုိ ပထမဦးစြာ သုံးသပ္ဖုိ႔လုိၿပီး၊
Purpose: Why are we writing this report? ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အစီရင္ခံစာ ေရးသလဲဆုိတာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။
Audience: Who will be reading this report?
ပါ၀င္မည့္သူမ်ား -မည္သူေတြ ဤ အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္မွာလဲ။
Information: Which topics are priority and feedback? သတင္းအခ်က္အလက္ - မည္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ ဦးစားေပးရန္ ႏွင့္ ျပန္လည္ရယူရန္….
Deadline: When have to turn report in? သတ္မွတ္ရက္ - မည္သည့္အခ်ိန္ ျပန္လည္၍ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမလဲ။
စတဲ့ အခ်က္မ်ားကုိ စီစဥ္ေရးဆြဲၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ Daily (ေန႔စဥ္ျဖစ္ေစ)၊ Weekly (အပတ္စဥ္ျဖစ္ေစ)၊ Monthly (လစဥ္ျဖစ္ေစ)၊ Yearly (ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေစ) တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Reporting Points: (အစီရင္ခံတင္ျပမႈဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ)
- To show current update situation: (လက္ရွိ ေနာက္ဆုံး အေနအထားအား သိရွိေစရန္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။
- To get additional instruction for future: (ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚညႊန္ၾကားမႈမ်ားရွိေစရန္ တင္ျပျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။
- To support need of project processing: (စီမံခ်က္ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ လုိအပ္သည္မ်ား ပံ့ပုိးေစရန္ တင္ျပျခင္း)။ ျဖစ္ပါတယ္။
- To do appropriate meeting for detail discussion: (သင့္ေလွ်ာ္ေသာအစည္းအေ၀းပြဲ ျပဳလုပ္ေစရန္ တင္ျပျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။
- To record for work-done or activities finished: (လုပ္ေဆာင္မႈ ၿပီးစီးမႈအေပၚ မွတ္တမ္းတင္ေစရန္ တင္ျပျခင္း)။ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး Reporting အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
လက္ရွိအေနအထားရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္လား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္လား စတဲ့အေျခအေနမ်ားကုိ Reporting အထက္ႏွင့္ေအာက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ရမဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Report မရွိျခင္းဟာ လုပ္ငန္းဘာျဖစ္ေနမလဲဆုိတာ မသိႏုိင္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့အပုိင္းျဖစ္လုိ႔ ေရးသားအၾကံျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Common Layout for Reporting: (ေယဘူယ်က်သည့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈ ပုံစံမ်ား)
- Attention Person and Other: အဓိကဦးတည္ေပးပုိ႔မည့္သူ… ႏွင့္ တျခားထပ္မံ၍ ေပးပုိ႔ရမည့္သူ…?
- Subject Line (Report Topic): ေပးပုိ႔မည့္အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္…?
- Activity date (Past or Future): လုပ္ေဆာင္မႈ ေန႔ရက္ (ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး (သုိ႔) ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္)…?
- Branch of Activity detail (1,2,3): လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ ၁၊ ၂၊ ၃ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား)…?
- Attachment (PDF, Pic, Plan): ပူးတြဲလွ်က္ေဖာ္ျပရန္ (ဖုိင္၊ ဓာတ္ပုံ၊ အစီအစဥ္)…?
- Future process (need???) Feedback Messages: အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (လုိအပ္မႈ…) ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈ လုိအပ္သည့္အရာမ်ား…?
- Closing and Reporter Detail: နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ တင္ျပသူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ (အမည္၊ လက္မွတ္ စသည့္) အခ်က္မ်ားပါ၀င္တဲ့ Reporting မ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အလုိက္ တင္ျပအစီရင္ခံေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

အားလုံးအတြက္လုိအပ္လာႏုိင္တဲ့ အနာဂတ္ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးျဖစ္လာတာနဲ႔ ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားဟာ သိသာစြာတုိးတက္လာဖြယ္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ႏုိင္ငံျခားမွျပန္လာကတည္းက လုပ္ငန္းေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ သုေသသန ျပဳႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီအခါမွာ လိုအပ္လာတဲ့ ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ စုစည္းၿပီးလက္ေတြ႔က်ၿပီး လုပ္ငန္းနဲ႔တုိက္ရုိက္အသုံး၀င္တဲ့ Course ေတြကုိ ေရးဆြဲၿပီး Organization Development (OD) လုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္ေစဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။  လက္ရွိမွာလည္း တႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရဖုိ႔အတြက္ (ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀) ခန္႔မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ မန္ေနဂ်ာအဆင့္ေတြ ရုံး၀န္ထမ္းေပါင္း (၄၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ လုပ္ငန္းသုံးလက္ေတြ႔သင္တန္းပုိ႔ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘယ္လုိအခက္အခဲျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေစ ဥပမာ အစည္းအေ၀း၊ Report ပုံစံေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ HR စီမံမႈ အေၾကာင္းေတြ၊ ေစ်းကြက္ကုိ ထုိးေဖာက္တဲ့ Marketing ပုံစံေတြအျပင္၊ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြအတြက္ဆုိ Business Plan ေရးဆြဲတာတုိ႔ လက္ေတြ႔ျပန္အသုံးခ်လုိ႔ရတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကုိ MESI ေက်ာင္းေတြမွ လုပ္ငန္းသုံးလက္ေတြ႔စုစည္းသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ အားလုံးအတြက္ လုိအပ္လာလွ်င္ MESI မွ အားလုံးအတြက္ကူညီေပးႏုိင္ဖုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

Reporting တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ (အားသာခ်က္ - အားနည္းခ်က္) မ်ားႏွင့္ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ (အခြင့္အလမ္း - အတားအဆီး) မ်ားကုိ အဓိကထားေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ လက္ရွိအေနအထားအေပၚ အေျခခံသုံးသပ္လွ်က္ လုပ္ငန္းပုံမွန္လည္ပတ္မႈ Information ပုိင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲနည္းတခုျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ တင္ျပအစီရင္ခံမႈပုံစံမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အလုိက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲလမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မွ်ေ၀ေရးသားေပးလွ်က္။ ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။

 credit #Zin Phyo Paing(MESI)
-----------------------------------------

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment