RSS

Report

Reporting (လုပ္ငန္းသုံး အစီရင္ခံတင္ျပမႈပုံစံမ်ား)
--------------------×××××××××-----------------------
လုပ္ငန္းစနစ္တက်လည္ပတ္မႈ၏ အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းေတြျဖစ္တဲ့ Reporting အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ Meeting အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားသည္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္သင့္တဲ့ Information Management သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္း၏ Internal Strength အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ အားသာခ်က္ကုိျဖစ္ေစၿပီး လုပ္ငန္း၏ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
 
လုပ္ငန္းလုိအပ္မႈအလုိက္ Daily Report (ေန႔စဥ္)၊ Weekly Report (အပတ္စဥ္)၊ Monthly (လစဥ္)၊ Yearly (ႏွစ္စဥ္) စသည္ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Top Management အထက္ပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ Mid Management အလယ္ပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ Supervisory Management ေအာက္ေျခလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ အၾကားမွာ အေရးၾကီးတဲ့ Information သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ Decision ဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ Instruction လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္သုံးသပ္ၿပီး Reporting (အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား) မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္း၏ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ Planning for the Report (အစီရင္ခံစာတင္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း) ကုိ ပထမဦးစြာ သုံးသပ္ဖုိ႔လုိၿပီး၊
Purpose: Why are we writing this report? ရည္ရြယ္ခ်က္ - ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အစီရင္ခံစာ ေရးသလဲဆုိတာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။
Audience: Who will be reading this report?
ပါ၀င္မည့္သူမ်ား -မည္သူေတြ ဤ အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္မွာလဲ။
Information: Which topics are priority and feedback? သတင္းအခ်က္အလက္ - မည္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ ဦးစားေပးရန္ ႏွင့္ ျပန္လည္ရယူရန္….
Deadline: When have to turn report in? သတ္မွတ္ရက္ - မည္သည့္အခ်ိန္ ျပန္လည္၍ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမလဲ။
စတဲ့ အခ်က္မ်ားကုိ စီစဥ္ေရးဆြဲၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ Daily (ေန႔စဥ္ျဖစ္ေစ)၊ Weekly (အပတ္စဥ္ျဖစ္ေစ)၊ Monthly (လစဥ္ျဖစ္ေစ)၊ Yearly (ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေစ) တင္ျပေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Reporting Points: (အစီရင္ခံတင္ျပမႈဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ)
- To show current update situation: (လက္ရွိ ေနာက္ဆုံး အေနအထားအား သိရွိေစရန္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။
- To get additional instruction for future: (ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚညႊန္ၾကားမႈမ်ားရွိေစရန္ တင္ျပျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။
- To support need of project processing: (စီမံခ်က္ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ လုိအပ္သည္မ်ား ပံ့ပုိးေစရန္ တင္ျပျခင္း)။ ျဖစ္ပါတယ္။
- To do appropriate meeting for detail discussion: (သင့္ေလွ်ာ္ေသာအစည္းအေ၀းပြဲ ျပဳလုပ္ေစရန္ တင္ျပျခင္း) ျဖစ္ပါတယ္။
- To record for work-done or activities finished: (လုပ္ေဆာင္မႈ ၿပီးစီးမႈအေပၚ မွတ္တမ္းတင္ေစရန္ တင္ျပျခင္း)။ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး Reporting အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
လက္ရွိအေနအထားရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္လား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္လား စတဲ့အေျခအေနမ်ားကုိ Reporting အထက္ႏွင့္ေအာက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ရမဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Report မရွိျခင္းဟာ လုပ္ငန္းဘာျဖစ္ေနမလဲဆုိတာ မသိႏုိင္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့အပုိင္းျဖစ္လုိ႔ ေရးသားအၾကံျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Common Layout for Reporting: (ေယဘူယ်က်သည့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈ ပုံစံမ်ား)
- Attention Person and Other: အဓိကဦးတည္ေပးပုိ႔မည့္သူ… ႏွင့္ တျခားထပ္မံ၍ ေပးပုိ႔ရမည့္သူ…?
- Subject Line (Report Topic): ေပးပုိ႔မည့္အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္…?
- Activity date (Past or Future): လုပ္ေဆာင္မႈ ေန႔ရက္ (ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး (သုိ႔) ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္)…?
- Branch of Activity detail (1,2,3): လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ ၁၊ ၂၊ ၃ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား)…?
- Attachment (PDF, Pic, Plan): ပူးတြဲလွ်က္ေဖာ္ျပရန္ (ဖုိင္၊ ဓာတ္ပုံ၊ အစီအစဥ္)…?
- Future process (need???) Feedback Messages: အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (လုိအပ္မႈ…) ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈ လုိအပ္သည့္အရာမ်ား…?
- Closing and Reporter Detail: နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ တင္ျပသူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ (အမည္၊ လက္မွတ္ စသည့္) အခ်က္မ်ားပါ၀င္တဲ့ Reporting မ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အလုိက္ တင္ျပအစီရင္ခံေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

အားလုံးအတြက္လုိအပ္လာႏုိင္တဲ့ အနာဂတ္ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးျဖစ္လာတာနဲ႔ ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားဟာ သိသာစြာတုိးတက္လာဖြယ္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ႏုိင္ငံျခားမွျပန္လာကတည္းက လုပ္ငန္းေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ သုေသသန ျပဳႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီအခါမွာ လိုအပ္လာတဲ့ ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ စုစည္းၿပီးလက္ေတြ႔က်ၿပီး လုပ္ငန္းနဲ႔တုိက္ရုိက္အသုံး၀င္တဲ့ Course ေတြကုိ ေရးဆြဲၿပီး Organization Development (OD) လုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္ေစဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။  လက္ရွိမွာလည္း တႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရဖုိ႔အတြက္ (ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၀) ခန္႔မွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ မန္ေနဂ်ာအဆင့္ေတြ ရုံး၀န္ထမ္းေပါင္း (၄၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ လုပ္ငန္းသုံးလက္ေတြ႔သင္တန္းပုိ႔ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘယ္လုိအခက္အခဲျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေစ ဥပမာ အစည္းအေ၀း၊ Report ပုံစံေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ HR စီမံမႈ အေၾကာင္းေတြ၊ ေစ်းကြက္ကုိ ထုိးေဖာက္တဲ့ Marketing ပုံစံေတြအျပင္၊ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြအတြက္ဆုိ Business Plan ေရးဆြဲတာတုိ႔ လက္ေတြ႔ျပန္အသုံးခ်လုိ႔ရတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကုိ MESI ေက်ာင္းေတြမွ လုပ္ငန္းသုံးလက္ေတြ႔စုစည္းသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ အားလုံးအတြက္ လုိအပ္လာလွ်င္ MESI မွ အားလုံးအတြက္ကူညီေပးႏုိင္ဖုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

Reporting တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ (အားသာခ်က္ - အားနည္းခ်က္) မ်ားႏွင့္ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ (အခြင့္အလမ္း - အတားအဆီး) မ်ားကုိ အဓိကထားေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ လက္ရွိအေနအထားအေပၚ အေျခခံသုံးသပ္လွ်က္ လုပ္ငန္းပုံမွန္လည္ပတ္မႈ Information ပုိင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲနည္းတခုျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ တင္ျပအစီရင္ခံမႈပုံစံမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အလုိက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲလမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မွ်ေ၀ေရးသားေပးလွ်က္။ ဆက္လက္ၾကိဳးစားပါဦးမည္။

 credit #Zin Phyo Paing(MESI)
-----------------------------------------

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Exit Interviews

Exit Interviews...

Admin & Operation  လုပ္သက္ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ Exit Interview ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ၾကံဳေတြ႕ လာရေတာ့တယ္.

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္သက္ ကာလအတြင္း သူတစ္ပါးကို employee satisfaction surveys မေမးခဲ့ဘူးေလေတာ့  Exit interview လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း မသိခဲ့ဘူူးေပါ့

အခုခ်ိန္ မွာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ဒါကိုေျဖရမယ့္ အခ်ိန္ၾကံဳလာၿပီဆိုေတာ့ Exit Interviews အေၾကာင္း ေတြကို သိဖို႔ လိုပါေသးလားဆိုတာ သိလာတယ္

Exit Interview???
Exit interviews are key to organization improvement since rarely will you receive such frank feedback from current employee.


အဓိကေတာ့ အလုပ္ကနႈတ္ထြက္သူကို လက္ရွိလုပ္ခဲ့ရတဲ့ အားသာခ်က္ အားနဲခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုခိုင္းတာပါ

exit interviews are a rich source of information for organization improvement.

ဒီလိုေျပာဆိုခ်က္ေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိႏိုင္မလဲ Advantage and Disadvantage ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္

> ဝန္ထမ္းေတြက ဒီအလုပ္က ဘာေၾကာင့္ထြက္ရသလဲ  ဆိုတာကို အလုပ္ရွင္ဘက္က employee satisfaction surveys ေကာက္ယူစုေဆာင္းသလို
> အလုပ္ရွင္ကလည္း မိမိကုမၸဏီ ဘာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြမၿမဲတာလည္းဆိုတာကိုလည္း ျပင္ဆင္ျပဳမႈဖို႔ ေကာက္ယူတာလည္းျဖစ္ပါတယ္...

ေမးေလးေမးထ Exit Interviews ပံုစံကေတာ့ 
ေလာေလာဆယ္ ဒီႏွစ္ခုကေတာ့ ကုမၸဏီဘက္က အမ်ားဆံုးျပင္ဆင္ထားၾကတာမ်ားတယ္

 1. Perform Exit Interviews
 (How to conduct an exit interview with an employee who is leaving.)

 1. Effective exit Interviews
(Conduct an effective exit interview  to understand why your employee leave)

အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေနာက္မွဆက္ေရးပါမယ္...
ဒီေန႔ က်ေနာ့္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ Exit Interview အေၾကာင္းကို မနက္ဖန္မွ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္


Ref: https://www.thebalance.com/susan-m-heathfield-1916605

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

32 Birthday

11-07-1985
Today is lovely day.
Thanks Dad and Mom.
The day passing day by day.
I am missing my past .
" Time flies never to be recalled."
I want to share my lovely moment with my precious people for the rest of my life.
Alin Sat (12:15 am)
...........................
Quote:
Dream more,
Learn more,
Do more, and
Become more.
"If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. "
- John Quincy Adams
Biography
Author Profession: President
Nationality: American
Born: July 11, 1767
Died: February 23, 1848

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Learn English 6

'ကို' စကားလံုးမ်ား ​ေလ့က်င္​့​ေျပာဆို ​ေရးသားၾကည္​့ပါ။

  It doesn't matter to [ me. ]

"ဒါ က်​ေနာ္​/က်မအတြက္​(အဖို႔) ကိစၥမရွိပါဘူး"
(အ​ေလးအနက္​ႀကီးမဟုတ္​)

ဆက္​လုပ္​ရမွာက__
​ေနာက္​ထပ္​ ၁၀ ခြန္​း
၁။ "ဒါ က်​ေနာ္​တို႔အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူး"
၂။ "ဒါ သူတို႔ အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူး"
၃။ "ဒါ  ရွင္​့/ခင္​ဗ်ား အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူး"
၄။ "ဒါ  သူ႔ အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူး"
၅။ "ဒါ  သူ႔(မ)အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူး"
၆။ "ဒါ  မင္​းတို႔ အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူးကြာ"
၇။ "ဒါ  သူ႔(မ) အ​ေဖ အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူး"
၈။ "ဒါ သူ႔ မိဘ​ေတြ အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူး"
၉။ "ဒါ John နဲ႔ Helen အတြက္​ကိစၥမရွိပါဘူး"
၁၀။ "ဒါ ခင္​ဗ်ား မိတ​္​ေဆြ အဖို႔ ကိစၥမရွိပါဘူး"


It doesn't matter to me.
It doesn't matter to them.
It doesn't matter to you.
It doesn't matter to him.
It doesn't matter to her.
It doesn't matter to you.
It doesn't matter to her father.
It doesn't matter to his parents.
It doesn't matter to John and Helen.
It doesn't matter to your friend.

Does it matter to your friend?
Why does it matter to you?
It doesn't matter to him,does it?
It matters to her,doesn't it?
I think that it matters to you.
Do you think it matter to me

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Learn English 5

English စကားကို ခ်ဲ ့ထြင္​ ေျပာတတ္​ဖို႔ လြယ္​ကူတဲ့နည္​း။
စကားတစ္​ခြန္​းကို ၁၀ မ်ိဳး
လွည္​့ပတ္​​ေျပာဆို၊​ေရးသားတတ္​​ေအာင္​​
ေလ့က်င္​့ပါ။

၁။ဟုတ္​​ေၾကာင္​း
၂။ဟုတ္​လား
၃။ဟုတ္​တယ္​    မဟုတ္​လား
၄။ဘာ/ဘယ္​  .... ဟုတ္​သလဲ
၅။ဘာ/ဘယ္​  .... ဆိုတာ 

၆။မဟုတ္​​ေၾကာင္​း
၇။မဟုတ္​လား
၈။မဟုတ္​ဘူး  ဟတ္​လား
၉။ဘာ/ဘယ္​ .... မဟုတ္​လဲ
၁၀။ ဘာ/ဘယ္​ .... မဟုတ္​လဲ ဆိုတာ

ဟုတ္​​ေၾကာင္​းကို ​ေရွ႕​ေနာက္​​ေျပာင္​းတဲ့ ကိစၥ

1.They are playing tennis.
   "သူတို႔ တင္​းနစ္​ရိုက္​​ေနၾကတယ္​"
2.Are they playing tennis?
   "သူတို႔ တင္​းနစ္​ရိုက္​​ေနတာလား"
3. They are playing tennis,aren't they?
   "သူတို႔ တင္​းနစ္​ ရိုက္​​ေနတယ္​​ေလ၊မဟုတ္​လား"
4. Where are they playing tennis?
    "သူတို႔ ဘယ္​မွာ တင္​းနစ္​ရိုက္​​ေနၾကတာလဲ"
5. Do you know where they are playing tennis?
    "သူတို႔ ဘယ္​မွာ တင္​းနစ္​ရိုက္​​ေနၾကလဲ ခင္ဗ်ားသိလား"

6.They aren't playing tennis.
   "သူတို႔ တင္​းနစ္​ မကစား​ေနၾကဘူး"
7.Aren't they playing tennis?
   "သူတို႔ တင္​းနစ္​ ရိုက္​မ​ေနဘူးလား"
8.They aren't playing tennis, are they? 
   "သူတို႔ တင္​းနစ္​မရိုက္​​ေနဘူး​ေလ၊ဟုတ္​တယ္​မလား"
9.Why aren't they playing tennis? 
   "သူတို႔ ဘာလို႔ တင္​းနစ္​ မကစား​ေနတာလဲ"
10.Do you know why they aren't playing tennis?
     "သူတို႔ ဘာလို႔ တင္​းနစ္​ မရိုက္​​ေနၾကတာလဲဆိုတာ 
      ခင္​ဗ်ား သိလား" 

ဟုတ္​​ေၾကာင္​းကို Do,Does,Did ​ေပါင္​းတဲ့ ကိစၥ

1.They like seafood.
  "သူတို႔ ပင္​လယ္​စာႀကိဳက္​တယ္​"
2.Do they like seafood?
   "သူတို႔ ပင္​လယ္​စာႀကိဳက္​လား"
3.They like seafood,don't they?
   "သူတို႔ပင္​လယ္​စာႀကိဳက္​တယ္​​ေလ၊ မဟုတ္​လား"
4.What do they like?
   "သူတို႔ ဘာႀကိဳက္​ၾကလဲ"
5.I know what they like.
    "သူတို႔ ႀကိဳက္​တဲ့အရာကို က်​ေနာ္​သိတယ္​"

6.They don't like seafood.
  "သူတို႔ ပင္​လယ္​စာမႀကိဳက္​ၾကဘူး."
7.Don't they like seafood?
   "သူတို႔ ပင္​လယ္​စာမႀကိဳက္​ဘူးလား"
8.They don't like seafood,do they?
   "သူတို႔ပင္​လယ္​စာမႀကိဳက္​ၾကဘူး၊ ဟုတ္​လား"
9.What don't they like?
   "သူတို႔ ဘာမႀကိဳက္​ၾကလဲ"
10.I know what they don't like.
    "သူတို႔ မႀကိဳက္​တဲ့အရာကို က်​ေနာ္​သိတယ္​"

​ေရွ႕ဆက္​ ပြားမ်ား ​​ေရးသား၊ေျပာဆိုနိုင္​ဖို႔ 
ပံုစံတူ Exercise မ်ားမ်ား လုပ္​ၾကည္​့ပါ။

​ေလးစားလ်က္​

Saya U Thura
(TESOL,LTTC)
English American Language Center
0951 70785 
0996 5188225

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Learn English 4

မိုး႐ြာတာနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ စကားေလးေတြ       
           ေလ့က်င့္ၾကည့္ရေအာင္။

မိုး႐ြာေနတယ္။
It's raining.

မိုး႐ြာေနလား?
Is it raining?

မိုးအရမ္း႐ြာေနတယ္။(သည္းထန္စြာ႐ြာ)
It's raining a lot.
(It's raining heavily.)
( It's raining cats and dogs outside.)
[  idiomatic usage ]

မိုး႐ြာေလာက္တယ္။
It might rain.(It will rain.)

မိုး႐ြာေလာက္မယ္ ထင္လား?
Do you think it might rain?

မိုး႐ြာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္လား?
Do you think it will rain?

မိုး႐ြာေတာ့မယ္။
It's going to rain.

မိုး႐ြာေတာ့မလား?
Is it going to rain?

ဒီၿမိဳ႕မွာ(ဒီမွာ)မိုး ခဏ ခဏ ႐ြာေလ့ရွိတယ္။
It rains very often here in this town.

ဒီမွာ မိုးမၾကာမၾကာ႐ြာေနက်လား?
Does it rain  very often here?

မိုး႐ြာၿပီးခါစပဲ...ေျမျပင္ကစိုစြတ္ေနတယ္။
It has been raining. The ground is wet.
(It's been ...)

က်ေနာ္အျပင္သြားတုန္းက မိုး႐ြာေနခဲ့တယ္။
It was raining when I went out.

က်ေနာ္အျပင္လည္းထြက္ေရာ မိုး႐ြာေရာ။
When I went out, it rained.

မိုး႐ြာေနတာ တစ္နာရီေလာက္ရွိၿပီ။
It has been raining for an hour.
(It's been... )

မိုးမ႐ြာတာ တစ္ပတ္ရွိၿပီ။
It hasn't rained for a week.

ဒီေန႔ မိုးအံု႔ေနတယ္။
It's cloudy today.

မိုးအံု႔ေနတယ္ေလ မဟုတ္လား။
It's cloudy,isn't it?

မေန႔ညက မိုး႐ြာခဲ့တယ္။
It rained last night.

မေန႔ညက မိုး႐ြာလား?

Did it rain last night?

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Learn English 3

ပံုမွန္ "လဲ ေမးခြန္း" လုပ္ဖို႔ "လား ေမးခြန္း" မွာ
Wh- /  H-  ေမးခြန္းစကားလံုး
ေခါင္းတပ္လိုက္ပါ။

လဲ ေခါင္းတြဲ ၁၃ ခု။

ဘာလဲ  What
ဘာေၾကာင့္လဲ  Why
ဘယ္မွာလဲ  Where
ဘယ္တုန္းကလဲ  When
ဘယ္ဟာလဲ  Which
ဘယ္သူ႔ဟာလဲ  Whose
ဘယ္သူလဲ  Who
သယ္သူ႔ကိုလဲ  Whom
ဘယ္လိုလဲ How
ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ  How long
ဘယ္ေလာက္ကြာေဝးလဲ How far
ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲ How many
ဘယ္ေလာက္ပမာဏလဲ How much

Examples.

Is she eating?
သူစားေနတာလား?
What is she eating?(What's ...)
သူဘာစားေနတာလဲ?

Does he understand about politics?
သူနိုင္ငံေရးအေၾကာင္း နားလည္ရဲ႕လား?
How well  does he understand about politics?
သူနိုင္ငံေရးအေၾကာင္း
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္းနားလည္သလဲ?

Are you hungry?
မင္းဗိုက္ဆာေနလား?
Why are you hungry?
မင္းဘာလို႔ ဗိုက္ဆာေနရတာလဲ?

Are they playing?
သူတို႔ ေဆာ့ေနၾကတာလား?
Where are they playing?
သူတို႔ ဘယ္နားမွာ ကစားေနၾကတာလဲ?

Would you like to drink coffee?
ခင္ဗ် ား ေကာ္ဖီ ေသာက္ခ်င္လား?
What kind of coffee would you like to drink?
ဘယ္လိုေကာ္ဖီမ်ိဳး ေသာက္ခ်င္လဲ?

Are you waiting for Jenny?
မင္း Jenny ကို ေစာင့္ေနတာလား?
Who are you waiting for?
မင္းဘယ္သူ႔ကို ေစာင့္ေနတာလဲ?

Dose your brother get up early?
ခင္ဗ် ား အစ္ကို ေစာေစာအိပ္ယာထေလ့ရွိလား?
What time does your brother get up?
ခင္ဗ် ား အစ္ကို ဘယ္အခ်ိန္အိပ္ယာထေလ့ရွိလဲ?

Have you known John for over ten years?
ခင္ဗ် ား John နဲ႔ သိက်ြမ္းတာ
၁၀ နွစ္ေက် ာ္ၿပီလား?
How long have you known John?
ခင္ဗ် ား John နဲ႔သိက်ြမ္းတာ
ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ?

Do you go to the gym in the morning?
ခင္ဗ် ား မနက္ပိုင္း Gym သြားေလ့ရွိလား?
How often do you go to the gym?
ခင္ဗ် ား ဘယ္ေလာက္ေလာက္သြားျဖစ္လဲ?

Is that a truck?
အဲဒါ ထရပ္ကား လား ?
Whose truck is that?
အဲဒါ ဘယ္သူ႔ ထရက္ကားလဲ?

Would you like this one?
မင္းဒီတစ္ခု လိုခ်င္တာလား?
Which one would you like?
ဘယ္တစ္ခု ခင္ဗ်ားလိုခ်င္တာလဲ?

ဆက္လက္ ခ်ဲ့ထြင္ေျပာဆိုေရးသားေျပာဆိုပါ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS